Ferdinand Porsche Festival 2009

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra -> srazy & akce
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
G.A.S
Site Admin


Zaloen: 18.1.2004
Pspvky: 429
Bydlit: Pod?brady a Praha

PspvekZaslal: po srpen 03, 2009 2:07 pm    Pedmt: Ferdinand Porsche Festival 2009 Citovat

[u][b][size=24]16. Porsche Classic Festival 2009[/size][/b][/u]

U pøíležitosti oslav 134. narozenin geniálního automobilového konstruktéra 20. století a rodáka z Vratislavic nad Nisou u Liberce, prof. Dr.Ing.h.c. Ferdinanda Porsche, se ve dnech [b]4.- 6.záøí 2009 [/b]uskuteèní v Liberci a Vratislavicích nad Nisou nejvìtší setkání automobilù Porsche, poøádané v Èeské republice.

Poøadatelem akce je nejstarší Porsche klub u nás, který vznikl již v roce 1985 a který se dnes jako jediný klub na svìtì mùže pyšnit skuteèností, že má své sídlo pøímo v rodném domì Ferdinanda Porsche, ve Vratislavicích nad Nisou.

V posledních letech se již stalo tradicí, že první víkend v záøí do Liberce, jehož souèástí jsou dnes i Vratislavice nad Nisou, pøijíždí více jak stovka automobilù Porsche všech roèníkù i modelù, aby jejich majitelé ale i pøíznivci vzpomenuli na místního rodáka, Ferdinanda Porsche, který se právì ve Vratislavicích nad Nisou (tehdy Maffersdorf) 3.9.1875 narodil.

Každý rok zde na tomto setkání mohou pøíznivci stuttgartské sportovní znaèky PORSCHE spatøit ty nejstarší sportovní automobily Porsche od prvních modelù typ 356, které jsou pak v hojném poètu doplnìny mladšími modely Porsche 912, 914, 924, 944, 928, 968 a mnoha dalšími až po souèasné typy Boxster nebo Cayman. Samozøejmì, že nejvìtší poèet automobilù Porsche je neslavnìjšího a nejoblíbenìjšího modelu [b]Porsche 911[/b]. Tyto vozy jsou zde k vidìní od tìch nejstarších z let 1965 až po ty témìø poslední z let 2007 nebo 2008. Pøesto je hlavní dùraz Porsche Classic Festivalu vìnován pøedevším na historické automobily Porsche starší minimálnì 20 let.

Vedle mimoøádného poètu sportovních vozù Porsche a pestrosti všech modelù se pravidelnì Porsche Classic Festivalu úèastní i významné osobnosti sportovního života, které tøímali v roku volanty vozù Porsche. Pøímo klenotem celého setkání je v posledních letech dnes již 88 lety [b]Jaroslav Juhan[/b], který na setkání Porsche pravidelnì pøilétá ze Ženevy. Tato významná osobnost svìtového motoristického sportu není u nám mnoho známa, ale v análech automobilky Porsche je zapsána zlatým písmem. Jaroslav Juhan byl mezi prvními, kdo s vozem Porsche podnikl v roce 1953 nároèný dálkový závod Carrera Panamericana napøíè latinskou Amerikou a následnì svým èinem i výbornými výsledky pøimìl stuttgartskou automobilku k tovární úèasti v letech následujících. Témìø neznámé je, že Èech Jaroslav Juhan jel za tovární team Porsche legendární závod 24 Hour Le Mans v roce 1953 a skonèil na krásném 6. místì v absolutní kvalifikaci.

V loòském roce se Porsche Classic Festivalu úèastnil i se svým závodním vozem Porsche 911 GT3 úspìšný brnìnská jezdec [b]Jan Vonka[/b]. Letos se s jeho úèastí opìt poèítá a tato bude doplnìna i o další zajímavé závodní automobily Porsche dalších jezdcù.

Se svým historickým Porsche 911 z roku 1965 by mìl pøijet známý automobilový závodník [b]Arnošt Neubauer[/b]. Ten se s ním dodnes pravidelnì úèastní Evropského šampionátu v závodech historických automobilù do vrchu a pøiváží si nejeden vavøín vèetnì titulu Mistra Evropy.

Pøedstavit legendární soutìžní automobil Porsche 911 svého otce pøislíbil i [b]Richard Trajbold[/b]. Jeho otec, [b]Jan Trajbold st.[/b] dominoval na pøelomu tisíciletí se svou lznámou žlutou „911“ v šampionátu Mistrovství Evropy historických vozidel v rallye, za kterého si pøivezl 4 tituly mistra Evropy.

Úplnou premiérou pøed nároènou dálkovou rallye historických vozidel bude po dùkladné renovaci a pøípravì soutìžní vùz Porsche 911, který na setkání pøedstaví známý automobilový jezdec [b]Jiøí Kotek[/b]. Tento známý soutìžák se již v minulosti úèastnil s tímto vozem tak nároèných soutìží jako je Safari Rallye Historic a jiné.

Jednání o úèasti na letošním Porsche Classic Festivalu probíhají i s dalšími zajímavými osobnostmi motoristického sportu, jako je napøíklad èeský úèastník v evropském Porsche Cupu, Jiøí Janák nebo nìmecký Vícemistr v rallye Matthias Kahle a další.


[size=17][u][b]Program Porsche Classic Festivalu:[/b][/u][/size]

První úèastníci Porsche Classic Festivalu se již podle tradice sjedou v pátek 4.9.2009 odpoledne do vratislavického pivovaru Konrad. Zde v 18 hodin odstartuje [b]Spanilá Porsche jízda po stopách Ferdinanda Porsche[/b], která povede pøes Vratislavice nad Nisou a èást Liberce až na úplný vrchol hory Ještìd.

[b]Hlavní program setkání je však naplánován na sobotu 5.záøí 2009[/b]. Tak jako loni, se i letos setkání uskuteèní v novém sportovním areálu Vesec, který je znám ze zimního Mistrovství svìta v klasickém lyžování 2009. Zde je dostatek prostoru na parkování více jak stovky sportovních automobilù Porsche a na pøilehlých asfaltových komunikacích bude možné uskuteènit bezpeèné ukázky jízd jak civilních vozù úèastníkù, tak i závodních automobilù pozvaných hostù. Ve 13 hodin se uskuteèní spoleèné fotografování všech zúèastnìných vozidel a pøibližnì v 17 hodin bude sportovní den v areálu Vesec ukonèen. Úèastníci se pøesunou do zábavného Centra Babylon, kde pro nì bude pøipraven spoleèenský veèer.

[b]V nedìli 6.9.2009[/b] bude možné spatøit èást automobilù Porsche z letošního setkání ještì na námìstí Dr.E.Beneše pøed libereckou radnicí, kde bude uskuteènìna pøibližnì od 11.00 do 13.00 hodin jejich výstava. Poté již se i ti poslední úèastníci rozjedou ke svým domovùm.
[url=http://www.porsche-club.cz/porsche-galerie-foto/category/2-15-porsche-setkani-2008-club.html]Fotogalerie z roku 2008 [/url]


Na vyžádání je možné zaslat vybrané fotografie ve vìtším rozlišení pro tisk.[b][u]Poøadatel akce:[/u][/b]

[size=18]Porsche Classic Club ÈR[/size]
Tanvaldská 38
463 11 Vratislavice nad Nisou

Zodpovìdná osoba: [i]Milan Bumba[/i], prezident klubu

Tel.: 607 80 25 70
mail: porsche@automuzuem.cz
web: [url=http://www.porsche-club.cz]www.porsche-club.cz[/url]
_________________
Tomáši, Beefe, Richarde, Coline nikdy na Vás nezapomeneme! crybaby
Nvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprvu Odeslat e-mail
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra -> srazy & akce asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Mete pidat nov tma do tohoto fra.
Mete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group