Nov√° Chronologie (Fomenka)

 
PÝidat novť tťma   Zaslat odpovžÔ    Obsah fůra -> pokec & z√°bava
Zobrazit pÝedchozŪ tťma :: Zobrazit nŠsledujŪcŪ tťma  
Autor ZprŠva
StandaZaloěen: 1.6.2004
PÝŪspžvky: 421
Bydliötž: PerŇ°tejn

PÝŪspžvekZaslal: po srpen 18, 2008 12:06 pm    PÝedmžt: Citovat

se zm√¨nilo zam√¨√łen√≠ t√¨hle str√°nek? Laughing Laughing Laughing
_________________
911 - my life
NŠvrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprŠvu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW strŠnky
Osman
AnonymnŪ

PÝŪspžvekZaslal: po srpen 18, 2008 4:36 am    PÝedmžt: Citovat

[b][u]Valerij Alexejevi√® √ąudinov[/u][/b] se narodil v roce 1942, je profesorem na kated√łe d√¨jin kultury na St√°tn√≠ Akademii Slovansk√Ĺch kultur, doktorem filosofick√Ĺch v√¨d. V roce 1967 ukon√®il Fyzik√°ln√≠ fakultu Moskevsk√© st√°tn√≠ university, hovo√ł√≠ n√¨mecky a anglicky. Zve√łejnil v√≠ce neŇĺ 120 publikaci. Mezi jeho v√¨deck√© z√°jmy pat√ł√≠ slovansk√° mytologie a paleografie (pomocn√° historick√° v√¨da o lokalizaci a interpretaci star√Ĺch p√≠semn√Ĺch pam√°tek). Od roku 2002 je p√łedsedou Komise pro historii kultury Star√© Rusi, Rady pro histori√≠ pfi Prezidiu Rusk√© akademie v√©d. Posledn√≠ monografie: ‚ÄěSvat√© kameny a pohansk√© chr√°my star√Ĺch Slovan√Ļ", 2004, 619 str., ‚ÄěRunice a tajemstv√≠ archeologie Rusi", 2003, 425 str.. ‚ÄěZ√°hady slovansk√©ho p√≠semnictv√≠", 2002, 527 str. Hlavni √ļsp√¨chy: DeŇ°ifroval slovansk√© p√łedcyrilovsk√© p√≠smo - runici (rozum√¨j runovou fonetickou abecedu) a pro√®etl a vyloŇĺil k dneŇ°n√≠mu dni v√≠ce neŇĺ 2 000 n√°pis√Ļ. Dok√°zal p√ł√≠tomnost t√ł√≠ imanent-n√≠ch druh√Ļ p√≠semnictv√≠ u slovansk√Ĺch n√°rod√Ļ - cyrilice, hlaholice a runice. Existence tri druh√Ļ p√≠semnictv√≠ u slovansk√Ĺch n√°rod√Ļ je bezprecedentn√≠m jevem v d√¨jin√°ch kultury a poukazuje na vysokou √ļrove√≤ duchovni kultury Slovan√Ļ v minulosti. Objevil, Ňĺe v runici byly naps√°ny tajn√© n√°pisy na mnoh√Ĺch obr√°zc√≠ch n√¨meck√Ĺch knih, vyvozuje, Ňĺe star√Ĺ slovansk√Ĺ jazyk byl sakr√°ln√≠m jazykem Evropy. Dok√°zal, Ňĺe Cyril vytvo√łil cyrilici zkombinov√°n√≠m abecedy Slovan√Ļ, existuj√≠c√≠ mnoho tis√≠cilet√≠, s √łeckou alfabetou, √®√≠mŇĺ fakticky ‚Äělegalizoval" slovansk√© p√≠semnictv√≠. To umoŇĺnilo p√łeklad k√łes¬Ěansk√Ĺch text√Ļ z √łe√®tiny, p√łi uchov√°ni jejich sakr√°ln√≠ho smyslu. Byly nalezeny tajn√© sakr√°ln√≠ n√°pisy ve slovansk√© runici jak na √łeck√Ĺch st√łedov√¨k√Ĺch ikon√°ch (V-X stol.), tak i na staro√łeck√Ĺch v√°z√°ch (VI-II stol. p√ł. ni). Byly nalezeny tak√© n√°pisy starŇ°√≠ch epoch aŇĺ do paleolitu. Jejich √®ten√≠ osv√¨tluje histori√≠ rozvoje slovansk√© mytologie a kultury za posledn√≠ch 30 000 let. P√łi studiu √®etn√Ĺch kultovn√≠ch objekt√Ļ autor nalezl √ļdaje o p√ł√≠tomnosti slovansk√© kultury v prostoru od b√łeh√Ļ Portugalska aŇĺ do zauralsk√©ho Arkaimu, a v √®ase (od neolitu aŇĺ do prvn√≠ poloviny 17 stol.), coŇĺ vy√ļstilo do senza√®n√≠ho z√°v√¨ru: evropsk√° kultura je slovanskou kulturou a Eurasie je Ruskem. Op√łeme-li se o v√Ĺzkumy, kter√© √ąudinov popsal v knize ‚ÄěSvat√© kameny a pohansk√© chr√°my star√Ĺch Slovan√Ļ", s√°m se nab√≠z√≠ nesporn√Ĺ z√°v√¨r, Ňĺe praslovanŇ°tina je jedn√≠m z nejstarŇ°√≠ch jazyk√Ļ na sv√¨t√¨ a jedn√≠m ze st√¨Ňĺejn√≠ch sloup√Ļ vŇ°ech jazyk√Ļ. V√Ĺsledky t√¨chto v√Ĺzkum√Ļ je moŇĺn√© bez jak√©hokoli zveli√®ov√°n√≠ nazvat senza√®n√≠mi a schopn√Ĺmi v j√°dru zm√¨nit sou√®asn√© p√łedstavy o d√¨jin√°ch euras√łjsk√Ĺch zem√≠ a vlivu kultury Slovan√Ļ na celoevropskou kulturu (a t√≠m i na celosv√¨tovou civilizaci).
Nab√≠z√≠me zde z√°znam ze sch√Ļzky korespondenta km.ru s profesorem √ąudinem:

[b]VaŇ°e objevy jsou velmi seri√≥zn√≠, absolutn√¨ se vymykaj√≠ z toho ch√°p√°n√≠ d√¨jin, na kter√© jsme p√łivykli...[/b]
To je jen sou√®√°st obs√°hl√©ho pl√°nu. A m√Ĺm tv√Ļr√®√≠m pl√°nem je dok√°zat, Ňĺe slovansk√© p√≠semnictv√≠ a zejm√©na rusk√© p√≠semnictv√≠ existuj√≠ nejm√©n√¨ aŇĺ n√¨kolik des√≠tek tis√≠c let. Nyn√≠ p√≠Ň°√≠ druhou knihu, kter√° se bude naz√Ĺvat ‚ÄěRusk√© n√°pisy paleolitu". Pokud jsem se v p√łedchoz√≠ knize zaj√≠mal jen o kameny a chr√°my, pak v nyn√¨jŇ°√≠ zkoum√°m n√°pisy na obr√°zc√≠ch zv√≠√łat. V√≠te, Ňĺe ve francouzsk√Ĺch jeskyn√≠ch je zobrazeno velk√© mnoŇĺstv√≠ r√Ļzn√Ĺch zvi√łat? A kdyŇĺ je za√®nete um√¨le zv√Ĺraz√≤ovat, protoŇĺe jinak n√°pisy nejsou viditeln√©, pak se ukazuje, Ňĺe na mamutu je naps√°no ‚Äěmamut", na koni je naps√°no ‚Äědil"! Odtud se objevilo rusk√© slovo: bylo ‚Äěkorkodil". ProtoŇĺe mor-fologick√Ĺ vzorec je jednotn√Ĺ ‚Äěkorko dil" - k√Ļ√≤ s korky - korka = Ň°upina. Zat√≠mco v angli√®tin√¨, latin√¨ aj. m√°me ‚Äěkrokodil", a i nov√¨ p√łevzat√© rusk√© slovo je ‚Äěkrokodil".
(I. vysv√¨tlen√≠ pro pam√¨tn√≠ky lekce ‚Äěja idu na katok" - slovo J√≥Ň°a√Į" se do ruŇ°tiny dostalo aŇĺ s tatarskou hordou, viz ma√Įarsk√Ĺ v√Ĺraz pro kon√¨ ‚Äěl√≥")
(2. k takov√Ĺmto p√łesmy√®k√°m doch√°z√≠ v r√°mci jednotliv√Ĺch jazykov√Ĺch rodin velmi √®asto, srovnej nap√ł. √®esk√© ‚Äěkapr" s vŇ°eslo-vansk√Ĺm ‚Äěkarp", nebo mnoho dalŇ°√≠ch p√ł√≠klad√Ļ najdeme p√łi srovn√°m se slovenŇ°tinou, kter√° p√łeb√≠rala mnoh√° slova z √®eŇ°tiny).

[b]Pro√® podobn√Ĺch v√Ĺsledk√Ļ nedos√°hl nikdo p√łed v√°mi, vŇĺdy¬Ě v√Ĺzkumy jist√¨ prob√≠haly?[/b]
Ur√®it√¨, o spln√¨n√≠ √ļkolu se snaŇĺili mnoz√≠ badatel√©, ale oni prost√¨ tonuli v hromad√¨ fakt√Ļ. Mne od nich odliŇ°uje to, Ňĺe vych√°z√≠m z existence p√łed-cyrilovsk√©ho p√≠semnictv√≠ jako z dan√©ho stavu, p√łi√®emŇĺ n√¨jako z jedin√©ho syst√©mu p√≠sma u Slovan√Ļ, ale z n√¨kolika, z nichŇĺ jeden, slabi√®n√° runice. mn√¨ nen√≠ zn√°m√° jen faktem sv√© existence, ale po deŇ°ifrov√°n√≠ mi dala moŇĺnost √®√≠st a porozum√¨t velk√©mu mnoŇĺstv√≠ text√Ļ. Dodnes jsem jich pro√®etl v√≠ce neŇĺ patn√°ct set a kaŇĺd√Ĺ m√¨s√≠c √®tu desitky nov√Ĺch, A pak se z toho za√®ala klubat logika historick√©ho v√Ĺvoje slovansk√©ho p√≠sma. Te√Į je √ļpln√¨ jasn√©, Ňĺe naŇ°i p√łedkov√© v pr√Ļb√¨hu mnoh√Ĺch tis√≠cilet√≠ p√¨stovali tradici p√≠sma, vŇĺdy promyŇ°len√©ho - a sv√Ĺm zp√Ļsobem dokonal√©ho - a to v dob√°ch, kdy v√¨tŇ°ina evropsk√Ĺch n√°rod√Ļ ps√°t a √®√≠st neum√¨la.

[b]Jak se k vaŇ°im objevu stav√¨j√≠ vaŇ°i v√¨de√®t√≠ kolegov√¨?[/b]
Prvn√≠ reakce lid√≠, kter√Ĺm se dostaly do rukou v√Ĺsledky m√Ĺch v√Ĺzkum√Ļ byla: NemoŇĺn√©! A jejich √ļdiv je pochopiteln√Ĺ. P√łiznat to, je pro v√¨dce prost√¨ nepohodln√© - l√°me to mnoŇĺstv√≠ stereotyp√Ļ a ust√°len√Ĺch n√°zor√Ļ a to je moc net√¨Ň°√≠, protoŇĺe dosud √ł√≠kaj√≠, Ňĺe Slovan√© p√łed cyrilic√≠ nem√¨li sv√©bytn√© p√≠smo. Proto se i samotn√° problematika p√łedcyrilovsk√©ho p√≠sma zd√° b√Ĺt v√¨deckou herez√≠ a zast√°nce podobn√Ĺch n√°zor√Ļ se v√¨dc√Ļm jev√≠ jako opov√°Ňĺliv√Ĺ samozvanec. Proto se v√Ĺznamn√≠ badatel√© od √łeŇ°en√≠ tohoto probl√©mu distancovali. Ani j√° jsem se pro publikov√°n√≠ sv√Ĺch prac√≠ nerozhodl ihned. BohuŇĺel, v Rusku se j√≠n√≠ deŇ°ifrovatel√© nenalezli. Vysv√¨tluje se to nejen slabost√≠ naŇ°√≠ v√¨dy, tedy jej√≠ pozic√≠: t√≥n v historii ud√°vali N√¨mci, p√ł√≠vrŇĺenci normansk√© teorie, podle niŇĺ Rusko p√łeb√≠ralo nejen kn√≠Ňĺata a st√°tnost, ale i p√≠semnictv√≠ od Skandin√°vc√Ļ. V celku m√° tato problematika, podle m√©ho n√°zoru, dokonce v√°Ňĺn√Ĺ politick√Ĺ aspekt, protoŇĺe nut√≠ p√łehodnotit postaven√≠ star√Ĺch Slovan√Ļ v cel√Ĺch d√¨jin√°ch.

[b]Vych√°zeje z vaŇ°ich v√Ĺzkum√Ļ, je moŇĺn√© u√®init z√°v√¨r, Ňĺe slovansk√Ĺ'jazyk, a tedy ruŇ°tina, je jedn√≠m z nejstarŇ°√≠ch jazyk√Ļ na Zemi?[/b]
Zat√≠m to tak vypad√°, ale h√°√®ek je vtom, Ňĺe jsem nezohled√≤oval, √łekn√¨me jiŇĺn√≠ regiony Asie: pov√¨zme √ą√≠nŇ°tinu, kter√° je stejn√¨ star√°. Ale kdyŇĺ se budeme drŇĺet cel√© Eurasie, po√®√≠naje Velkou Brit√°ni√≠ a kon√®e AljaŇ°kou, pak cel√Ĺ tento sever byl v dob√¨ kamenn√© skute√®n√¨
rusk√Ĺ. Vznik√° dojem, Ňĺe pr√°v√¨ pra slovanŇ°ti na byla t√≠m jazykem, o n√¨mŇĺ se v Bibli p√≠Ň°e, Ňĺe byl jedin√Ĺm jazykem do stavby Babyl√≥nsk√© v√¨Ňĺe. Skute√®n√¨ se zd√°, Ňĺe to tak je. Jak fikal jist√Ĺ m√Ļj kolega, ‚ÄěŇĺijeme v okupovan√© zemi", a to vysv√¨tluje mnoh√©. Proto, jestliŇĺe se tim m√°me zab√Ĺvat seri√≥zn√¨, je zapot√łeb√≠ zrevidovat cel√© d√¨jiny. Nap√ł√≠klad Germ√°ni p√łiŇ°li na slovansk√° √ļzem√≠ v 1. stol. naŇ°eho letopo√®tu a za√®ali Slovany vyt√¨s√≤ovat. V N√¨mecku z√Ļstalo velmi mnoho slovansk√Ĺch m√≠stopisn√Ĺch n√°zv√Ļ, nap√ł. jeden - Rostock. A jeŇ°t√¨ jeden - Brandenburg - se naz√Ĺval Bronnij Bor, tj. obrann√Ĺ les. (O nezanedbateln√©m vlivu Slovan√Ļ sv√¨d√®√≠ i nezpochybniteln√© pojmenov√°n√≠ pluhu, kter√Ĺ Germ√°ni neznali - ‚Äěpflug", nebo pojmenov√°n√≠ ‚Äěljudi - leute!).

[b]A jak dokazujete, Ňĺe je to pr√°v√¨ tak, a ne naopak? ŇĹe d√ł√≠ve nebyl u nich ‚Äěburg", neŇĺ ¬ę n√°s v Rusku ‚Äěbor"?[/b]
Zaprv√©, je moŇĺno nahl√©dnout do √ļstn√≠ tradice - Germ√°ni se jako evropsk√° n√°rodnost objevili v 1. stol. naŇ°eho letopo√®tu. Poch√°zej√≠ odn√¨kud z Asie. Za druh√©, je moŇĺn√© prov√©st archeologick√© vykop√°vky. Byla takov√° anekdota: Hitler, kdyŇĺ uŇĺ za√®al prohr√°vat v√°lku, se rozhodl pozvednout mysl sv√Ĺch voj√°k√Ļ a vykopat n√¨co v berl√≠nsk√©m okruhu, aby se mohlo √ł√≠ci - to jsou naŇ°e svatyn√¨, zde aŇĺ do naŇ°eho v√¨ku Ňĺili n√¨me√®t√≠ k√łes¬Ěan√©. Kopali, kopali ‚Äď a vŇ°ude kolem jen slovansk√© os√≠dlen√≠. NuŇĺe tedy, Germ√°ni p√łit√°hli v 1. stolet√≠, Ňĺili n√¨kolik stolet√≠ tiŇ°e a v 9. - 10. stolet√≠ za√®ali vyt√¨s√≤ovat Slovany ‚Äěohn√¨m a me√®em". √ėekn√¨me, bylo zde m√¨sto Lipsk a oni jej p√łejmenovali na Leipzig, Dresden v prvopo√®√°tku tak√© nebyl Dresden, ale n√¨√®√≠m jako Drozdovo. VŇ°echna tato s√≠dla byla slovansk√°, dokud odtud Slovany nevyhnali Germ√°ni. Druh√° f√°ze. KdyŇĺ za√®ala postupn√° germanizace ostatn√≠ch Slovan√Ļ, Germ√°ni je za√®ali vypuzovat. V dob√¨ renesance psali knihy jako ‚ÄěLo√Į bl√°zn√Ļ", a kdyŇĺ to za√®nete √®√≠st vid√≠te, Ňĺe vŇ°ude stoji ‚ÄěSlovan√©, Slovan√©". VŇ°ichni bl√°zni jsou Slovan√©. A to byl po√®√°tek jejich mor√°ln√≠ho vyt√¨s√≤ov√°n√≠. A kone√®n√¨ vezm√¨me v √ļvahu 19 stol., kdy vznikala n√¨meck√° historick√° Ň°kola. A v t√©to n√¨meck√© historick√© Ň°kole jsou dv√¨ z√°kladn√≠ pou√®ky. Prvn√≠ premisa zn√≠: kdo p√łiŇ°el do Evropy jako prvn√≠, tomu Evropa pat√łi. A druh√° premisa: prvn√≠ p√łiŇ°li do Evropy Germ√°ni. Z toho vypl√Ĺv√° vŇ°e ostatn√≠. D√°le - Petr 1. po otev√łen√≠ Akademie v√¨d neŇĺil uŇĺ ani rok. Dokon√®en√≠ na sebe v podstat√¨ vzala Kate√łina II (vlastn√≠m jm√©nem ŇĹofie Bed√łiŇ°ka Augusta z Anhalt-Zerbstu, byla sestrenic√≠ a od roku 1745 manŇĺelkou cara Petra III.; ten nastoupil na tr√Ļn jako n√°stupce sv√© babi√®ky a carevny AlŇĺb√¨ty). Ruskou historickou Ň°kolu tehdy reprezentovali t√łi lid√©, Miller, Baier a Schlozer (mj. autor prac√≠ ‚ÄěN√°stin d√¨jin Sibi√łe s historickou mapou"; M, 1809, ‚ÄěO p√Ļvodu Slovan√Ļ obecn√¨ a zvl√°Ň°t√¨ rusk√Ĺch Slovan√Ļ, neboli ZkuŇ°enosti z √łeŇ°eni √ļkolu, vztahuj√≠c√≠ho se na vyhn√°ni od b√łeh√Ļ Dunaje Valachy"; s mapou, M., 1810 ). Co ti asi mohli √ł√≠ci o rusk√© v√¨d√¨? √ė√≠kali to takto - ve st√łedov√¨k√©m Rusku neexistovala st√°tnost, vyp√Ļj√®ili Ň°iji od N√¨mc√Ļ. KdyŇĺ se ale pod√≠v√°me do 9 a 10 stol. st√°tnost uŇĺ jsme m√¨li. N√¨mci nikoli. Nemohli jsme ji p√łevz√≠t z jednoho d√Ļvodu, jednoduŇ°e tam neexistovala. ŇĹe bychom p√łevzali p√≠semnictv√≠ od N√¨mc√Ļ? Jak jsme od nich mohli p√łevz√≠t p√≠semnictv√≠, kdyŇĺ ve chv√≠li, kdy p√łiŇ°li, Ňĺ√°dn√© p√≠semnictv√≠ nem√¨li?! Existuji tzv. germ√°nsk√© runy, ale oni je p√łevzali od slovansk√Ĺch Vend√Ļ a Vendov√© je p√łevzali od Vened√Ļ. A op√¨t, to, co se projevilo u N√¨mc√Ļ, je produktem slovansk√© tvo√łivosti. N√¨mci ale po celou dobu tvrd√≠ n√¨co jin√©ho. To oni kamsi odloŇĺili d√¨jiny. Krom√¨ toho, v 16. stol. nejen my, ale i Pol√°ci - Strojakowski a (Bohdan) Bielski jasn√¨ plŇ°i, Ňĺe Rusov√© pom√°hali nejen Alexandru Make-donsk√©mu, ale jeŇ°t√¨ i jeho otci Filipovi. Kate√łina II., Velik√°, se na n√¨ tak√© odvol√°v√° a oni p√≠Ň°√≠, Ňĺe Rusov√© m√¨li p√≠smo dlouho p√łed Ruri-kem. Za pomoc Alexandrovi dostali ‚ÄěZlatou bulu", ale ta se dostala do Konstantinopole, pak Ca√łihrad dobyli Turci a ti t√¨mito dokumenty zat√°p√¨li v koupeln√°ch a listina se ztratila. To se skute√®n√¨ stalo. Jednomu bulharsk√©mu poslovi se poŇ°t√¨stilo koupit jeden v√Ļz listin a pak se uk√°zalo, Ňĺe se jedn√° o listiny star√©ho Bulharsk√©ho car-stv√≠ a oni tak nalezli n√¨kolik stolet√≠ sv√Ĺch psan√Ĺch d√¨jin. Proto se p√łich√°z√≠ k tomu, dokonce uŇĺ i ofici√°ln√¨, Ňĺe d√¨jiny Rus√Ļ jsou zn√°m√© od 4. stol. p√łed naŇ°√≠m letopo√®tem (Alexandr Makedonsk√Ĺ). Ale kdyŇĺ vezmete do ruky jakoukoli u√®ebnici slovansk√Ĺch d√¨jin, √łeknou v√°m: ‚ÄěPromi√≤te, nejstarŇ°√≠ z√°znam je z 5. stol. naŇ°eho letopo√®tu". To znamen√°, Ňĺe n√°m 9 stolet√≠ jednoduŇ°e odst√łihli.
Te√Į si vemte soudobou ukrajinskou historiografii: p√≠Ň°e se v n√≠, Ňĺe Kyjevsk√Ĺ st√°t byl ukrajinsk√Ĺ, Ňĺe vŇ°echna kn√≠Ňĺata byla √®ist√¨ ukrajinsk√°. Ale Ukrajina tehdy p√łece neexistovala! Ukrajina se objevuje aŇĺ v 16. stol. Byla to ‚Äěokrajina" Polska. KdyŇĺ se s Polskem
spojilo Velkokn√≠Ňĺectv√≠ Litevsk√©, vznikla Rzecz Pospolit√° (res publica ), byly tyto zem√¨ v√®len√¨ny jako okrajov√° teritoria. Obecn√¨, Ukrajina je um√¨l√Ĺ v√Ĺtvor. Kdybychom sledovali ukrajinskou historiografii, pak Rusko nevzniklo v p√°t√©m ale ve 14. stol. A jsme tu uŇĺ jen 6 stolet√≠... M√°m takov√Ĺ dojem, Ňĺe jde o jeden historick√Ĺ model. Na slovansk√© √ļzem√≠ p√łijde n√¨jak√Ĺ n√°rod, zabere zemi, vypud√≠ Slovany ohn√¨m a me√®em, poz√Ļstal√© transformuje na svou kulturu a lid√© za√®√≠naj√≠ hovo√łit jejich jazykem. A za ur√®itou dobu se objev√≠ kabinetn√≠ historiografie.

[b]Jsou snad Rusov√©, Slovan√©, tak slab√≠, Ňĺe je vypud√≠ kdokoli
p√łijde?[/b]
Nejsou slabí, jsou jen hodní.

[b]A m√ĻŇĺeme povaŇĺovat Ukrajince za Slovany?[/b]
To je sloŇĺit√° ot√°zka. Kdybychom m√¨li soudit podle paleolitick√Ĺch n√°pis√Ļ, existovalo zde slovansk√© lingvistick√© plnohlas√≠. J√° se zab√Ĺv√°m Etrusky a uk√°zalo se, Ňĺe etruŇ°tina je variantou b√¨loruŇ°tiny. A v√≠ce neŇĺ to, na jednom z etrusk√Ĺch zrcadel je n√°pis, Ňĺe p√łiŇ°li od Krivi√®u a hlavn√≠m s√≠dlem Krivi√¨√Ļ bylo m√¨sto Smolensk. A druhou √®√°st√≠ jsou Polo√®an√© z Polocka. A hle√Įme, kdoŇĺe to Etrusky vzd√¨l√°val. P√≠Ň°√≠ dv√© slova etrusky, b√¨lorusky a zbytek rusky. A je √ļpln√¨ jasn√©, Ňĺe plnohlas√≠ existovalo uŇĺ v antice a v paleolitu a je vlastn√≠ i ukrajinŇ°tin√¨. Ale v ukrajinŇ°tin√¨ se ‚Äěo" zm√¨nilo na ‚Äěi". Rusky m√°me ‚ÄěOH", ukrajinsky ‚ÄěBMH", rusky ‚Äěтолько", ukrajinsky ‚Äěтiлькi". To je mnohem pozd√¨jŇ°√≠ jev. Dostaneme mezn√≠ linii, kterou je ruŇ°tina, ukrajinŇ°tina je √ļlet. Uchovali jsme si totoŇĺn√Ĺ star√Ĺ z√°kladn√≠ jazyk. Jen u n√°s se rozvinulo rusk√© ‚Äěak√°n√≠", v paleolitu jsme ‚Äěokali". (jednou z v√Ĺrazn√Ĺch zvl√°Ň°tnost√≠ ruŇ°tiny je to, Ňĺe vlastn√¨ nem√° dialekty - pokud z politick√Ĺch d√Ļvod√Ļ uzn√°v√°me ostatn√≠ n√°rodn√≠ jazyky Slovan√Ļ za samostatn√©, ‚Äěak√°n√≠" a ‚Äěok√°nf v dneŇ°n√≠ ruŇ°tin√¨ je jedin√Ĺm v√Ĺrazn√¨jŇ°√≠m teritori√°ln√≠m d√¨l√≠tkem rusk√© √®√°sti Ruska). A vznikl zvuk ‚Äě3 (e)", kter√Ĺ je pro ruŇ°tinu charakteristick√Ĺ; d√ł√≠ve se vyslovovalo ‚Äěe (√¨)". (V √®eŇ°tin√¨ mnohde jeŇ°t√¨ v 15. stol.)

[b]√ė√≠k√°te, Ňĺe latina vznikla z ruŇ°tiny?[/b]
ProtoŇĺe cel√° Evropa byla os√≠dlena ne Slovany ale Rusy, je zcela jasn√©, Ňĺe libovoln√Ĺ n√°rod, kter√Ĺ p√łich√°zel, byl touto kulturou a p√łedevŇ°√≠m timto jazykem pohlcen. Jaroslav Kessler p√≠Ň°e, Ňĺe vŇ°echny rom√°nsk√© jazyky jsou prost√¨ deformovan√Ĺm slovansk√Ĺm jazykem. Trochu se prohr√°bnete v evropsk√Ĺch slovech a dostanete rusk√°. Ve sv√Ĺch knih√°ch uv√°d√≠m takov√© p√ł√≠klady, ale existuj√≠ jich tis√≠ce.

[b]Z jak√Ĺch zdroj√Ļ √®erp√°te informace? Jak v√Ļbec prob√≠h√° proces deŇ°ifrov√°ni a interpretace star√Ĺch text√Ļ?[/b]
Ve sv√© posledn√≠ monografii ‚ÄěSvat√© kameny a pohansk√© chr√°my star√Ĺch Slovan√Ļ" uv√°d√≠m v√≠ce neŇĺ 200 ilustrac√≠ takov√Ĺch objekt√Ļ, od kamen√Ļ aŇĺ po chr√°my. Na t√¨chto kamenech a kamenn√Ĺch stavb√°ch je tyto n√°pisy moŇĺn√© vid√¨t, to si m√ĻŇĺe s ur√®it√Ĺm √ļsil√≠m prov√¨√łit kter√Ĺkoli pochybova√®. Ale pro lepŇ°i kontrast je zapot√łeb√≠ invertovat √®ernou barvu na b√≠lou a naopak, pak jsou n√°pisy mnohem kontrastn√¨jŇ°√≠ a l√©pe se √®tou. V knize uv√°d√≠m zobrazen√≠ kamen√Ļ a staveb, kter√© se nach√°zej√≠ na √ļzem√≠ dneŇ°n√≠ho Ruska, Ukrajiny, N√¨mecka, Velk√© Brit√°nie, Polska, Litvy, √ėecka a It√°lie. Ch√°pu √ļdiv a ned√Ļv√¨ru v√Ļ√®i tomu, co √ł√≠k√°m, ale navrhuji, abyste se sezn√°mili s materi√°lem alespo√≤ jedn√© z t√¨chto knih. Jsem p√łesv√¨d√®en, Ňĺe √®ten√°√łe m√© d√Ļkazy a vyvozen√© z√°v√¨ry v√Ĺzkumu zcela uspokoj√≠ a jeho o√®√≠m se odhal√≠ √ļŇĺasn√Ĺ sv√¨t star√Ĺch Slovan√Ļ.

http://chudinov.ru/
NŠvrat nahoru
Osman
AnonymnŪ

PÝŪspžvekZaslal: ķt ÝŪjen 02, 2007 7:07 am    PÝedmžt: Nov√° Chronologie (Fomenka) Citovat

VŇ°eobecne uzn√°van√° historie zaloŇĺena na chronologii Josefa Skaligera (1540-1609). Skaligerova chronologie vytvorena pomocou astrologick√Ĺch a √®islologick√Ĺch "met√≥d", preto je nevedeck√°.
Ruski matematikove Gleb Nosovskij i Anatolij Fomenko dok√°zali Ňĺe realna historia ¬ĺudstva za√®in√° se od 10 storo√®i n. l. To jest udalosti, popisan√≠ v Biblii i ‚Äěantick√Ĺch‚ÄĚ textach, v skuto√®nostii byli v 10-16 storo√®ich n. l.

Dobyvatelsk√Ĺ vojny Aleksandra Makedonskeho a rimlian, ve¬ĺke st√¨hovan√≠ narod√Ļ, vp√°d mongolskich hord - to je jednolitna udalos¬Ě: Slovansk√Ĺ v√Ĺdobytok svetu. Stopy slovanskeho v√Ĺdobytku uchovali se napriek:
1. nemeckej okupacii Rossii v 1613-1918 rokoch/
2. genocida Slovan√Ļ v Zapadnej Evrope (Albigencov√©, Etruskov√©, LuŇĺicki Srbi)
3. zni√®enie slovanskych napis√ļ v egyptskych pyramidach ("vedecka" expedicia Napoleonu1798-1801).

[url]http://cs.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Wola√Īski[/url]
Polsk√Ĺ archeolog Tadeusz Wola√≤ski pomoc√≠ slovansk√Ĺch jazyk√Ļ rozŇ°ifroval v√¨tŇ°inu n√°pis√Ļ etruŇ°tinou, v√®etn√¨ pomn√≠k pobl√≠Ňĺ Kreccio.
http://chronologia.org/xpon5/im/5n15-007.jpg
/// Reski vies Bog, vyŇ° Vima i Dima, Ezme√≤ju Rasijej, Im-Ňĺe opiece (moj) dom i deties, lepiejen Ezme√≤! Ekatezin dale√®im; do dolu zem pojeŇĺeju; Toci viero-viero jest! kakojem, Enej car-rode. Sideiz z Ladoim v EliŇ°om, Lejty pojmez, zabyvlajez. Oj, dorohi, choroŇ°ij!///
NŠvrat nahoru
Zobrazit pÝŪspžvky z pÝedchozŪch:   
PÝidat novť tťma   Zaslat odpovžÔ    Obsah fůra -> pokec & z√°bava »asy uvŠdžny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
PÝejdi na:  
Mýěete pÝidat novť tťma do tohoto fůra.
Mýěete odpovŪdat na tťmata v tomto fůru.
Nemýěete upravovat svť pÝŪspžvky v tomto fůru.
Nemýěete mazat svť pÝŪspžvky v tomto fůru.
Nemýěete hlasovat v tomto fůru.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group