5. Porsche sraz Èáslav

 
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra -> srazy & akce
Zobrazit pedchoz tma :: Zobrazit nsledujc tma  
Autor Zprva
Anonymn


PspvekZaslal: t ervenec 12, 2007 7:38 pm    Pedmt: 5. Porsche sraz Èáslav Citovat

[b]KDY[/b]: Sobota 28.7. 2007 od 10:00 hod
[b]KDE[/b]: Èáslav, Ledeè nad Sázavou a okolí
[b]CO[/b]: Porsche stroje a jejich øidièi, co máme zájem se spoleènì vidìt, projet se a dát øeè.
[b]PRO KOHO[/b]: Pøíznivci webu porsche.108.cz a všichni šastní majitelé vozù znaèky Porsche.
[b]ÈAS[/b]: od 10:00 do cca 19 hodin (+ možné pokraèování)
[b]CENA[/b]: pøíspìvek na provozní náklady srazù 200,- Kè

Pozvìte své známé - pozvánku si mùžete stáhnout k vytisknutí nebo poslání na e-mail v [url=http://porsche.108.cz/srazy/2007-07-28-sraz5/porsche.108.cz-sraz2007-pozvanka.pdf]PDF[/url] a v [url=http://porsche.108.cz/srazy/2007-07-28-sraz5/porsche.108.cz-sraz2007-pozvanka.png]PNG[/url]

[b]PROGRAM: [/b]

9~10:00 - pøíjezdy vozù PORSCHE do Èáslavi na centrální Námìstí J. Žižky z Trocnova
(tamtéž, jako vloni - o IV. srazu v roce 2006)
registrace, poøadatelské a organizaèní informace

11~12:30 pøestávka na obìd
(dùkladnì pøipravíme mapku se všemi stravovnami v okolí, aby to nedopadlo jako vloni)

12:15 - spanilá jízda - odjezd kolony do Ledèe nad Sázavou

13:00 - orientaèní jízda + test - prùbìžný postupný start jízdy v celkové délce do 50 km, cesta vede údolím øeky Sázavy se zastávkou na hradì Lipnice, souèástí jízdy bude test k vyplnìní a volba nejhezèích (nejzajímavìjších) vozù srazu, start i cíl na námìstí v Ledèi nad Sázavou

17:00 - vyhodnocení testù a jízd
- ocenìní výhercù
- pøedání památeèních pøedmìtù k setkání

18:00 - pøesun na spoleèné posezení do objednaného salónku restaurace Na kuchyòce v Èáslavi

Hlaste se pomocí formuláøe, pøipraveného [url=http://porsche.108.cz/srazy/2007-07-28-sraz5/dotaz.htm]ZDE[/url].[b]Další informace ke srazu[/b]:

[i]Orientaèní jízda[/i] - nebude na èas (nicménì èasy budou evidovány a v tabulce k dispozici pro porovnání), limit je pouze na návrat - 2 hodiny od startu, poøadí startujících urèí losování pøi registraci úèastníka srazu, kdy každý dostane bližší informace k programu. V Ledèi nad Sázavou bude pøed zahájením zveøejnìn rozpis startù jednotlivých úèastníkù. V rámci zachování bezpeènosti není trasa nijak zrádná èi nebezpeèná, i umístìní soutìžních a kontrolních bodù je voleno s ohledem na bezpeènost. Celkem bude 7 stanoviš, kde se dozvíte na každém 3 otázky, z toho 18 otázek bude k Porsche tématice. Vìtšina odpovìdí bude formou zaškrtnutí a-b-c-d. Výsledné poøadí bude urèeno poètem bodù, v pøípadì nerozhodnosti budou doplòující otázky.

[i]Stravování[/i] - obìd v Èáslavi bude individuální, upozoròujeme po loòských špatných zkušenostech na nejbližší restauraci místa setkání - Pod Radnicí - kde jsou velmi dlouhé èekací doby na jídlo. BB osobnì si bere na starost vyrobit seznam - mapku s informacemi o veškerých možnostech stravování, kterou každý registrovaný úèastník dostane v kopii.

[i]Veèerní posezení[/i] - uskuteèní se dle zájmu úèastníkù, proto je dotaz na toto souèástí pøihlášky. Odpovídejte zodpovìdnì s ohledem na potøebu zajištìní dostateèné kapacity místnosti. Aktualizace k 31.5.2007: jelikož je již nahlášeno cca 20 osob k posezení, tak je objednán salónek restaurace Na kuchyòce na námìstí v Èáslavi s kapacitou 35-40 osob.

[b]Další informace[/b]:
v Èáslavi není ke koupi víceoktanový benzín ani u jedné ze dvou èerpacích stanic, nejbližší lepší ÈS PH s 99-oktanovým benzínem je v Kutné Hoøe.
Souèástí registrace bude i pøedání seznamu možností noclehu v Èáslavi pro pøípadné zájemce.
Zvolená nejhezèí Porsche budou mít vlastní fotografie na stránce reportu srazu.

Nejaktuálnìjší informace o tomto straze naleznete na [b][url=http://porsche.108.cz/srazy/2007-07-28-sraz5/index.htm]porsche.108.cz[/url][/b]
Nvrat nahoru
Zobrazit pspvky z pedchozch:   
Pidat nov tma   Zaslat odpov    Obsah fra -> srazy & akce asy uvdny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Pejdi na:  
Mete pidat nov tma do tohoto fra.
Mete odpovdat na tmata v tomto fru.
Nemete upravovat sv pspvky v tomto fru.
Nemete mazat sv pspvky v tomto fru.
Nemete hlasovat v tomto fru.


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group